تحقیق تصفيه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی
توضیحات:
پروژه رشته مهندسي شيمي (صنايع پتروشيمي)، در قالب فایل word و در حجم 130 صفحه.

بخشی از متن:
آبهاي مصرف شده در زندگي بنحوي به منابع اوليه برگردانيده مي‏شود ولي اغلب آبي كه پس از كاربرد به منابع اوليه خود برگرانيده مي‏شود همان آب اوليه نيست بلكه بصورت مايعي است كه علاوه بر تشكيل دهنده‏هاي آب مصرفي انتقال دهنده انواع و اقسام موادي است كه در زندگي روزمره مورد استفاده انسان واقع شده است.
مهمترين مواد موجود در آبهاي مصرف شده بوسيله انسان مي‏توان به پروتئين، چربي‏ها، كربوهيدراتها، مواد پاك كننده صابوني يا دترجنت‏ها اشاره نمود. اگر آبهاي مصرف شده كه به منابع اوليه خود برگردانيده مي‏شود حاصل فعاليتهاي صنعتي باشد محتوي هزاران تركيب شيميايي كه در صنايع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود.
معمولاً آبهاي مصرف شده روزانه بوسيله انسان را كه به محيط برميگردانند، فاضلاب محلول رقيقي است كه ۹/۹۹% آنرا مواد جامد يا ساير مواد تشكيل داده است، فاضلاب علاوه بر موادي كه قبلاً نام برده شد ممكن است محتوي عوامل بيولوژيكي و باكتريهاي بيماريزا نيز باشد.
مجموعاً هر‏گونه تغييري در كيفيت منابع آب در دنيا در اثر تخليه فاضلاب يا پساب رخ دهد بنحوي كه به سادگي و يا با تصفيه اندك نتوانيم از اين منابع در مصارف عادي استفاده نمائيم آلودگي گويند. بنابراين اولين نتيجه فعاليت‏هاي اجتماعي و صنعتي انسان به صورت ويرانگري و تخريب محيط زندگي از طريق آلوده سازي منابع آب ـ خاك ـ هوا و تمام چيزهايي كه در بهتر زيستن او دخالت دارند ظاهر مي‏شود. متأسفانه بْعد اين ويرانگري به علت پيشرفت‏هاي اجتماعي و صنعتي به حدي رسيده است كه حتي براي خود انسان غير‏قابل تحمل شده است و ناچاراً مسائل مربوط به آلودگي محيط را بصورت منطقه‏اي و جهاني در نشست‏هاي مختلف مورد بررسي و بحث قرار داده تا راه حلهاي مناسبي براي مبارزه با آلودگيها پيدا كند.
عواملي چون افزايش جمعيت، پيشرفتهاي تكنولوژي، بهاي اندكي كه انسان براي محيط زيست بعلت رايگان بودن قائل است و بسياري عوامل ديگر در تشديد ويرانگري محيط مؤثر است، بعضي از جامعه شناسان عامل فقر اجتماعي را نيز يكي از عوامل مهم آلوده‏سازي محيط مي‏دانند، بقول جامعه‏شناسان بين‏المللي جهان درگير ۳ نوع بيماري است، آلودگي،‌ جمعيت و فقر.
تنها آبهاي سطحي نيستند كه در معرض آلودگيهاي ناشي از فعاليت‏هاي اجتماعي و صنعتي انسان قرار گرفته‏اند بلكه تخليه فاضلاب و پسات در زمين مي‏تواند آبهاي زيرزميني را بشدت آلوده سازد. در بعضي شهرهاي ايران در اثر اينگونه آلودگي‏ها به غلظت بسيار بالاي يون نيترات كه گاهي تا ۳ برابر حد مجاز استاندارد جهاني است برمي‏خوريم. اين موضوع مؤيد اين است كه نفوذ مقادير زيادي فاضلاب در زمين به مرور خاصيت تصفيه خاك را زايل نموده و لايه‏هاي خاك كه مي‏توانستند سهم مهمي در تغييرات كيفيت فاضلاب دفعي در زمين داشته باشند ديگر قادر به انجام اين تغييرات نيستند از اين رو تشكيل دهنده‏هاي فاضلاب بدون هيچ تغييري به آبهاي زيرزميني مي‏پيوندد. در اينگونه موارد تنها راه چاره نجات آب‏هاي زيرزميني از آلودگي جمع‏آوري و دفع بهداشتي فاضلاب شهري است.

فهرست مطالب:
فصل اول
۱-۱ کلیات
۲-۱- انواع فاضلاب و خصوصیات آنها
۳-۱- سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق
۴-۱- جمعیت معادل آلودگی
۵-۱- تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی
فصل دوم
۲-۱ مشخصه‏ های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب
۱-۱-۲ اجزای فاضلاب
۲-۲-۲ آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب
۳-۱-۲ روشهای تجزیه
۴-۱-۲ یکاهای اندازه‏ گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
۲-۲ مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد
۲-۲-۱ کل مواد جامد
۲-۲-۲ بو
تعیین مشخصه ‏های بو و اندازه گیری آن
۳-۲-۲ دما
۴-۲-۲ چگالی
۵-۲-۲ رنگ
۶-۲-۲ تیرگی
۳-۲ ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد
۱-۳-۲ ماده آلی
۳-۳-۲ کربوهیدراتها
۲-۳-۲ پروتئینها
۴-۳-۲ چربی و روغن گریس
۵-۳-۲ پاک ‏کننده ‏ها
۶-۳-۲ آلاینده ‏های درجه اول
۷-۳-۲ ترکیبات آلی فرار VOCS
۸-۳-۲ سموم و مواد شیمیایی کشاورزی
۹-۳-۲ اندازه گیری محتوای آلی
۱۰-۳-۲ نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی
۱۱-۳-۲ محدودیتهای آزمون BOD
۴-۲ نیاز اکسیژن شیمیایی
۵-۲ کل کربن آلی
۶-۲ ماده غیر آلی
۱-۶-۲ کلریدها
۲-۶-۲ درجه قلیایی
۳-۶-۲ نیتروژن
۴-۶-۲ فسفر
۵-۶-۲ گازها
۶-۶-۲ اکسیژن محلول
۷-۶-۲ هیدروژن سولفید
۸-۶-۲ متان
۷-۲ میکروارگانیزمها
۱-۷-۲ باکتریها
۲-۷-۲ قارچها
۳-۷-۲ جلبکها
۴-۷-۲ تک یاختگان
۵-۷-۲ گیاهان و جانوران
۶-۷-۲ ویروسها
۷-۷-۲ ارگانیزمهای بیماری زا
فصل سوم
۱-۳ تأثیر بر آبهای جاری
۲-۳- نمک‏های معدنی
۳-۳- اسیدها و یا قلیاها
۴-۳- مواد آلی منابع اکسیژن
۶-۳- مواد شناور جامد و مایع
۵-۳- مواد جامد معلق
-۳- آب گرم
۸-۳- مواد شیمیایی سمی
۹-۳ موجودات زنده ذربینی
۱۰-۳- مواد پرتوزا
فصل چهارم
۱-۴- دوره طرح
۲-۴- جمعیت دوره‏های طرح
۳-۴- سرانه تولید فاضلاب BOD5 و مواد معلق
۴ –۴- ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
۵ –۴ میزان پساب‏های صنعتی
۶-۴- میزان نشد‏آب‏ ها
۸-۷-۴- درجه تصفیه و مصرف فاضلاب تصفیه شده
فصل پنجم
۱-۵- تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب
۲-۵- آشغال گیری
۳-۵- دانه گیر
۴-۵- شناور سازی
۵-۵- یکنواخت کردن
۶-۵- تنظیم PH
۷-۵- ته‏نشینی ساده
فصل ششم
۱-۶ روغن و گریس
۲-۱-۶ روغنهای با پراکندگی مکانیکی
۳-۱-۶ امولسیونهای پایدار شیمیایی
۴-۱-۶ روغنهای محلول
۵-۱-۶ روغنهای چسبنده به سطح ذرات
۲-۶ امولسیونها: امولسیونها مخلوطی
۱-۲-۶ نسبت فاز خارجی به فاز داخلی
۲-۲-۶ اندازه ذرات
۳-۶ تئوری جداسازی روغن به روش ثقلی
۱-۳-۶ جدا کننده API
۲-۳-۶ جدا کننده CPI
۳-۳-۶ شناور سازی
۴-۶ اصول و تئوری شناور سازی
۱-۴-۶ اکتروفلوتیش
۲-۴-۶ شناور سازی به کمک هوای محلول
۳-۴-۶ شناور سازی به کمک هوا در فشار اتمسفریک
۴-۴-۶ شناور سازی به کمک خلاء
۵-۴-۶ حذف مواد جامد معلق
۶-۴-۶ مکانیزم فرایند شناور سازی
۷-۶ تصفیه بیولوژیک
۸-۶ فیلتر اسیون
۹-۶ جذب توسط کربن فعال
۱۰-۶ عوامل مؤثر در فرایند شناور سازی
۱-۱۰-۶ زمان ماند حوض شناور سازی
۲-۱۰-۶ تأثیر فشار
۳-۱۰-۶ تأثیر دما
۱۱-۶ اصول و تئوری شناور سازی
۱-۱۱-۶ سرعت صعود حبابها و ذرات
۱۳-۶ اثر تصفیه شیمیایی
۶-۱۴ اجزاء و نحوه‌عملیات شناورسازی با هوای محلول
۱-۱۴-۶ تانک شناورسازی
۲-۱۴-۶ تانک اشباع سازی هوا
۳-۱۴-۶ انبار لجن
۴-۱۴-۶ تجهیزات کنترول سطح مایع در تانک شناورسازی
۱۵-۶ مدلهای آزمایشگاهی
۲-۱۵-۶ مدل متکلف
۲-۱۶ –۶ جدا سازی ثقلی
۳-۱۶-۶ شناورسازی
۴-۱۶-۶ اندازه گیری روغن و گریس
۱۷-۶ مزایا و معایب و شناورسازی با هوای محلول
۱۸-۶ مروری بر مطالعات گذشته
۱۹-۶ بررسی پساب های روغنی و آلی واحد
۲-۱۹-۶ بررسی دقیق تر API, DAF واحد ET پتروشیمی اراک
منابع
دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

تعداد مشاهده: 18624 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:9,259 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش