فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 5

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس مکالمه صفحات 46 و 47 (اعضای بدن) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس جمله سازی (I have ....) صفحات 46 و 47 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 8 کتاب first friends 2

فیلم تدریس کلمات اعضای بدن (body parts) صفحات 46 و 47 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف O و P و Q همراه با مثال درس 7 کتاب first friends 2

فیلم تدریس Oo و Pp و Qq همراه با مثال و صدای حروف، صفحه 45 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Please pick up your shirt" درس 7 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "Please pick up your shirt. Please fold your clothes." صفحه 44 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر butterfly درس 7 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر "پروانه : butterfly" صفحه 43 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر لباس ها درس 7 کتاب first friends 2

فیلم تدریس شعر صفحه 42 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2). ویدیوی آموزشی شعر لباس ها درس 7 کتاب first friends 2. این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس 7 (صفحه 42) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد. + تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس 7 + تدریس لباس ها در قالب شعر + تدریس جمع و مفرد .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 7 کتاب first friends 2

دانلود فیلم تدریس مکالمه صفحات 40 و 41 (لباس ها) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2). این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه درس 7 (صفحات 40 و 41) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی سوالات و جمله سازی درس 7 کتاب first friends 2

دانلود فیلم تدریس سوالات و نحوه جمله سازی درباره لباس ها صفحات 40 و 41 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2). این فیلم آموزشی، شامل تدریس سوالات و جمله سازی و نکات درس 7 (صفحات 40 و 41) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 7 کتاب first friends 2

دانلود فیلم تدریس کلمات لباس ها (clothes) صفحات 40 و 41 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2). این فیلم آموزشی، شامل تدریس لغات درس 7 (صفحات 40 و 41) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی حروف L و M و N همراه با مثال درس 6 کتاب first friends 2

دانلود ویدیوی آموزشی حروف L و M و N همراه با مثال درس 6 کتاب first friends 2. این فیلم آموزشی، شامل تدریس حروف Ll و Mm و Nn درس 6 (صفحه 39) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Come here doggy" درس 6 کتاب first friends 2

فیلم تدریس "Come here doggy. Here's your water." صفحه 38 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی