فایل های دسته بندی نفت و پتروشیمی صفحه 4

جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران

جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران

جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))

جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت

جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت

جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)

جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول توربین گازی

جزوه اصول توربین گازی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)

شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین

آنالیز ارتعاشات-آنالیز صوت- آنالیز روغن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 82