فایل های دسته بندی کاربردی و کانورتور - صفحه 2

درایور اسکنر CANON DR-150

راه انداز اسکنر CANON DR-150

قیمت : 104,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200Xe

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200Xe بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که از ای

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X

راه انداز اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X. درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-HR6X Slim

راه انداز اسکنر Genius ColorPage-HR6X. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که از این ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius 600dpi USB Scanner

راه انداز اسکنر Genius 600dpi USB Scanner. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که ...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور وبکم HP Webcam 3100

راه انداز وبکم HP Webcam 3100. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که از این صفحه ...

قیمت : 106,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر HP Scanjet N8460

راه انداز اسکنر HP Scanjet N8460. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Manufacturer: HP Model: Scanjet N8460 Type: Scanner System: All windows برای تمامی ...

قیمت : 106,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر HP Scanjet N8420

راه انداز اسکنر HP Scanjet N8420. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Manufacturer: HP Model: Scanjet N8420 Type: Scanner System: All windows برای تمامی ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر HP Scanjet N8400

راه انداز اسکنر HP Scanjet N8400. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Manufacturer: HP Model: Scanjet N8400 Type: Scanner System: All windows برای تمامی ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر HP Scanjet N7710

.. راه انداز اسکنر HP Scanjet N7710. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات ازراه انداز اسکنر HP Scanjet N7710

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر HP Scanjet N6310

راه انداز اسکنر HP Scanjet N6310. درایور اسکنر HP Scanjet N6310 بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Manufacturer: HP Model: Scanjet N6310 Type: Scanner Syste .

قیمت : 106,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درایور اسکنر HP Scanjet N6010

راه انداز اسکنر HP Scanjet N6010

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی