فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 2

سوالات تستی درس 6 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 50 تست مختلف از تمام مباحث درس 6 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 5 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 45 تست مختلف از تمام مباحث درس 5 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 55 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 60 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 40 تست مختلف از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل 60 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 8 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 8 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 7 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 7 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 6 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 6 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 5 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 5 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 4 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 3 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی