فایل های دسته بندی زبانهای خارجی صفحه 3

امتحان جامع درس 2 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 1 انگلیسی هفتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال هفتم است.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان الفبای انگلیسی

کوییز الفبای انگلیسی هفتم

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کوئیز الفبای انگلیسی

امتحان الفبای انگلیسی هفتم

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 7 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 50 تست مختلف از تمام مباحث درس 7 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 5 و 6 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 120 تست مختلف از تمام مباحث درس 5 و 6 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 50 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 45 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 40 تست مختلف از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل 55 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 7 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 7 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 6 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 6 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 172