فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 4

امتحان جامع درس 5 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 5 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 4 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 3 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 2 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 1 انگلیسی هشتم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال هشتم است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 5 و 6 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل 135 تست مختلف از تمام مباحث درس 5 و 6 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل 85 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل 70 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1 و 2 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل 100 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 و 2 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 6 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 6 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 5 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 5 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 4 انگلیسی نهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال نهم است.

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی