فایل های دسته بندی فنی و مهندسی صفحه 5

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سیزدهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سیزدهم: تبادل تشعشعی بین سطوح Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 13 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوازدهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوازدهم: تشعشع، فرآیندها و خواص Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 12 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل یازدهم

دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل یازدهم: مبدل های حرارتی. Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 11 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دهم: جوشش و چگالش Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 10 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل نهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل نهم: جابجایی آزاد Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 09 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هشتم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هشتم: جریان داخلی Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 08 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هفتم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هفتم: جریان خارجی Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 07 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل ششم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل ششم: مقدمه ای بر انتقال حرارت جابجایی Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 06 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل پنجم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل پنجم: انتقال حرارت گذرا (ناپایدار) Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 05 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهارم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهارم: هدایت حرارتی پایا، دو بعدی Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 04 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سوم

دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سوم: هدایت حرارتی پایا، تک بعدی، به زبان انگلیسی، در قالب فایل pdf در 225 صفحه. Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 03 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوم: مقدمه ای بر هدایت حرارتی Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 02 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 85